Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dijous, 27 de setembre de 2012

Ple ordinari de l'Ajuntament de les Borges Blanques

Sessió ordinaria del ple de l'Ajuntament de les borges Blanques, celebrada el dijous 27 de setembre del 2012 a les 21:30 a la sala de plens de l'Ajuntament.

L'ordre del dia va ser el següent:

 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Modificació dels contractes d'arrendaments d'antenes de telefonia amb France Telecom España SAU.
 3. Aprovació definitiva del projecte de construcció del centre de tecnificació del tennis taula.
 4. Donar compte al Ple de l'informe trimestral corresponent al 2n trimestre de 2012, sobre compliment de la llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 5. Aprovació del plec de clàusules per a la contractació del centre de tecnificació del tennis taula obertura del procediment de licitació.
 6. Aprovació del plec de clàusules per a la contractació de l’obra "Reposició de serveis als carrers Catalunya, Comerç, Est i Santiago Rusiñol" i obertura del procediment de licitació.
 7. Devolució de la fiança per l'execució de les obres "Adequació del pavelló Firal i reforma de les instal·lacions".
 8. Moció presentada per l'Assemblea Territorial Garrigues per la independència, proposant la denominació de Plaça de la Independència.
 9. Moció presentada pel grup de la CUP, d’ERC i PSC per promoure qu el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya.
 10. Informe dels decrets dictats per l’alcaldia.
 11. Informe de l’equip de govern.
 12. Precs i preguntes.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa