Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 31 de maig de 2013

Sessió plenària ordinària del 30 de maig del 2013 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

El dijous, 30 de maig, a les 21:30 hores, va tenir lloc la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges Blanques. L'ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Concertació préstec a llarg termini amb Caixa Viva per un import de 270.000€.
 3. Concertació d'una operació de tresoreria amb Ibercaja Banco SAU per un import de 250.000€.
 4. Aprovació inicial de la modificació del pressupost número 1 per a l'exercici 2013 de l'Ajuntament.
 5. Aprovació inicial de la modificació del pressupost número 1 per a l'exercici 2013 del Patronat de la Fira.
 6. Donar compte al Ple de l'informe trimestral corresponent al 1r trimestre de 2013, sobre compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen  mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 7. Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de l'avinguda Jaume I de les Borges Blanques.
 8. Acord d'iniciació de l'expedient d'expropiació forçosa d'un solar destinat a vial públic ubicat al carrer Ave Maria.
 9. Aprovació inicial del reglament municipal que regula el funcionament dels bucs d'assaig.
 10. Moció presentada pel grup d'ERC en defensa del català a la franja de Ponent i per la supressió de les denominacions Lapao i Lapapyp de la llei de llengües d'Aragó.
 11. Decrets dictats per l'alcaldia.
 12. Informes de l'equip de govern.
 13. Precs i preguntes.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa