Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 27 de setembre de 2013

Sessió plenària ordinària de 26 de setembre de 2013 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

El dijous, 26 de setembre, a les 21:30 hores, va tenir lloc la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Us demanem disculpes per no poder-vos oferir l'enregistrament íntegre d'aquest ple per problemes tècnics. L'ordre del dia previst és el següent, al que es van afegir diverses mocions:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació forçosa d'un solar destinat a vial públic ubicat al c/ Marinada.

3.- Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació forçosa d'un solar destinat a vial públic ubicat al c/ Avemaria.

4.- Elecció de les dues festes locals per a l'any 2014.

5.- Donar compte de l'Informe de morositat corresponent al 2n trimestre de 2013.

6.- Donar compte de les obligacions trimestrals de subministraments d'informació a l'estat a 30 de juny de 2013 segons l'ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, "por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

7.- Mocions:

7.1 Moció avalada per tots els grups polítics de l'Ajuntament de les Borges Blanques de condemna a l'atac feixista contra la delegació de la Generalitat a Madrid.

7.2. Moció presentada pel grup municipal de la CUP.

7.3.- Moció, avalada per tots els grups polítics de l'Ajuntament de les Borges Blanques en suport a la vaga indefinida i de les reivindicacions dels docents de les Illes Balears.

8.-Decrets dictats per l'alcaldia.

9.-Informes de l'equip de govern.

10.-Precs i preguntes.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa