Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dilluns, 3 de desembre de 2012

Sessó plenària ordinària de 29 de novembre de 2012 de l'Ajuntament de les Borges Blanques

El dijous, 29 de novembre, a les 21 hores, va tenir lloc la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges. L'ordre del dia és el següent:
 

 1. Aprovació dels esborranys de les actes de sessions anteriors.
 2. Aprovació del límit de despesa no financera per a l'exercici 2013.
 3. Aprovació inicial del pressupost general de l’ajuntament per l'exercici 2013 i de les bases d'execució, que inclou l'ajuntament i l'organisme autònom Patronat de ia Fira.
 4. Aprovació inicial de la plantilla de personal i relació de llocs de treball de l'exercici 2013 de l'ajuntament i organisme autònom Patronat de la Fira.
 5. Donar compte al Ple de l'informe trimestral (3r trimestre de 2012) sobre compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 6. Aprovació del conveni amb el Consell Català de l'Esport per al finançament del centre de tecnificació de tennis taula.
 7. Modificació de la forma de finançament del centre de tecnificació del tennis taula.
 8. Adhesió al manifest institucional del Dia internacional per l'eliminació de la violència envers les dones.
 9. Mocions:
  1. Moció que presenta el grup municipal del PSC juntament amb ERC i la CUP sobre la festa major de les Borges Blanques.
  2. Moció que presenta la CUP per instar al nou govern de la Generalitat a reprendre le comissió d'investigació sobre la gestió en l'àmbit sanitari i la comissió d'investigació sobre les caixes d'estalvi catalanes.
 10. Informe dels decrets dictats per l'alcaldia.
 11. Informe de l’equip de govern.
 12. Precs i preguntes.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa