Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 28 de juliol de 2017

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges Blanques del 27 de juliol del 2017

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 27 de juliol, a les 21.00 hores, la sessió plenària ordinària corresponent.

L'ordre del dia del ple és el següent (podeu prémer a cada punt per escoltar-lo directament):

Punt Títol Resultat votació A favor Abstencions En contra
1 Aprovació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.  Aprovada   Unanimitat 
 (13) CiU, ERC, CUP 
   
2 Acordar l'inici de l'expedient d'adopció de l'escut heràldic de Les Borges Blanques  Aprovada  Unanimitat 
 (13) CiU, ERC, CUP 
   
3 Aprovar inicialment el Pla d'Igualtat entre dones i homes de l'Ajuntament de Les Borges Blanques.  Aprovada Unanimitat 
 (13) CiU, ERC, CUP 
   
4

Aprovar la proposta de fixació de festes locals per a l'anualitat 2018.

 Aprovada  Unanimitat
 (13) CiU, ERC, CUP
   
5

Aprovar provisionalment l'ordenança reguladora de la concessió de subvencions pel servei de Teleassistència.

 Aprovada  Unanimitat
 (13) CiU, ERC, CUP
   
6

Aprovar provisionalment l'ordenança reguladora de la concessió de subvencions pel servei de Teleassistència.

 Aprovada  Unanimitat
  (13) CiU, ERC, CUP
   
7

Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 25 reguladora del preu públic per la Fira de l'Oli.

 Aprovada  (9) Ciu, CUP (4) ERC  
8

Aprovar l'inici de l'expedient d'Expropiació Forçosa, declaració de necessitat d'ocupació i relació de bens i drets afectats.

 Aprovada  Unanimitat
  (13) CiU, ERC, CUP
   
9 Aprovar la declaració d'especial interès interès públic i bonificació de l'ICIO d'unes obres comunicades.  Aprovada  Unanimitat
  (13) CiU, ERC, CUP
   
10

Aprovar la declaració d'especial interès públic i bonificació de l'ICIO per una llicència d'obres sol·licitada.

 Aprovada  Unanimitat
  (13) CiU, ERC, CUP
   
11

Aprovar la concertació d'una operació de préstec a llarg termini.

 Aprovada  (8) CiU  (4) ERC  (1) CUP
12 Aprovar la baixa de drets reconeguts pendents, d'exercicis tancants.  Aprovada  Unanimitat(13) CiU, ERC, CUP    
13 Aprovar la baixa d'obligacions reconegudes pendents d'exercicis tancats.  Aprovada  Unanimitat(13) CiU, ERC, CUP    
14 Donar compte de l'informe Sindicatura de Comptes 2013 Sense votació - - -
15 *Moció d'urgència d'ERC en suport al referèndum i el procés constituent.  Aprovada  Unanimitat(13) CiU, ERC, CUP    
16 Donar compte decrets d'Alcaldia Sense votació - - -
17 Informes de l'equip de govern Sense votació - - -
18 Precs i preguntes Sense votació - - -
El ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa