Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 29 de maig de 2020

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 28 de maig del 2020

El passat dijous, 28 de maig, a les 21.15 hores, l'Ajuntament de les Borges va celebrar la sessió plenària ordinària que, a causa de la situació provocada pel Covid-19, es va realitzar a través de videoconferència, i que es pot recuperar al canal de Youtube de l'Ajuntament de la capital de les Garrigues.

El ple va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu refós de l'obra de construcció de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues, i també va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums del solar destinat a la construcció del teatre municipal polivalent. D'altra banda, també es va aprovar inicialment la nova ordenança de circulació, que derogarà la que hi ha hagut vigent des del 1991.

En l'apartat de mocions, la sessió en va incloure tres presentades pel grup municipal de Borges per la República. La primera sobre la derogació de la LRSAL i la Llei d'Estabilitat Pressupostària, com a mesura necessària per a afrontar la nova crisi social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19. La segona, demanava aprovar una ordenança reguladora de la taxa per la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles, amb accés directe des de la via pública, i la tercera reclamava la implantació de sistemes de control de la sobrepoblació de coloms. A més, Borges per la República va presentar al ple, amb caràcter d'urgència, una proposta de moció (que es va acabar entrant com un manifest)  per tal d'aconseguir el reconeixement del curs fluvial del riu Femosa i exigir-ne una gestió adequada, al qual es van adherir els dos grups.

L'ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 2. Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums del solar destinat a la construcció d'un teatre municipal polivalent, al carrer Borges del Camp número 33 de les Borges Blanques (aprovat amb set vots a favor de l'equip de govern i sis abstencions de Borges per la República).
 3. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu refós de l'obra construcció de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues a les Borges Blanques (aprovat amb set vots a favor de l'equip de govern i sis en contra de Borges per la República).
 4. Aprovar inicialment l'ordenança de circulació de les Borges Blanques (aprovat amb set vots a favor de l'equip de govern i sis en contra de Borges per la República).
 5. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per l'ocupació de vies i terrenys públics (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 6. Aprovació del pla econòmic financer 2020-2021 (aprovat amb set vots a favor de l'equip de govern i sis en contra de Borges per la República).
 7. Aprovació inicial de l'expedient 02/2020 de modificació de crèdit del pressupost municipal 2020 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit (aprovat amb set vots a favor de l'equip de govern i sis en contra de Borges per la República).
 8. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primerer trimestre del 2020.
 9. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al primer trimestre del 2020.
 10. Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019.
 11. Moció de Borges per la República per la derogació de la LRSAL i la Llei d'Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 12. Moció presentada pel grup de Borges per la República per aprovar una ordenança reuguladora de la taxa per la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles, amb accés directe des de la via pública (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 13. Moció presentada pel grup de Borges per la República per la implantació de sistemes de control de la sobrepoblació de coloms (desestimada amb sis vots a favor de Borges per la República i set en contra de l'equip de govern).
 14. Manifest pel reconeixement del curs fluvial del riu Femosa i exigir-ne una gestió adequada (adhesió dels dos grups).
 15. Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia.
 16. Informe de les gestions dutes a terme pels regidors/es.
 17. Precs i preguntes.
Els regidors celebrant el ple per videoconferència.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa