Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 26 de març de 2021

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 25 de març del 2021

El passat dijous, 25 de març, a les 19 hores, l'Ajuntament de les Borges va celebrar la sessió plenària ordinària del mes de març, que com ja és habitual, a causa de la covid-19, es va realitzar de manera telemàtica (alguns edils estaven a la sala de plens i alguns altres hi van participar per internet). El ple es pot veure aquí o escoltar-lo a l'arxiu d'àudio de sota (clicant al simbol MP3).

Abans de començar el debat dels punts previstos, es va votar la inclusió al ple d'alguns dels temes a debatre i la inclusió a última hora d'una moció presentada per Junts per les Borges. A la sessió no hi era present Josep Farran, regidor de Borges per la República.

L'ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (10 de desembre, aprovada per unanimitat dels 12 regidors; 22 de desembre, aprovada per unanimitat dels 12 regidors; 20 de gener, aprovada per la unanimitat dels 6 regidors; 28 de gener, aprovada per unanimitat dels 12 regidors).
 2. Aprovació inicial de l'expedient 04/2021 de modificació del pressupost municipal 2021 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit (aprovada amb 5 vots en contra de Borges per la República i 7 a favor de Junts per les Borges).
 3. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la taxa per l'ocupació de vies i terrenys d'ús públic (aprovada per la unanimitat dels 12 regidors presents).
 4. Aprovació de la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest Ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic (aprovada amb 5 vots en contra de Borges per la República i 7 a favor de Junts per les Borges).
 5. Proposta d'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del Sector PMU-10 Masia Les Garrigues (aprovada per la unanimitat dels 12 regidors presents).
 6. Aprovació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal d'entitat privada sense ànim de lucre (aprovada amb 5 abstencions de Borges per la República i 7 a favor de Junts per les Borges).
 7. Proposta per denominar el camp de futbol municipal de les Borges Blanques 'Camp de Futbol Municipal Ramon Espasa' (aprovada per la unanimitat dels 12 regidors presents).
 8. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria per import de 600.000 euros amb l'entitat Caixabank (aprovada amb 5 abstencions de Borges per la República i 7 a favor de Junts per les Borges).
 9. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria per import de 400.000 euros amb l'entitat Ibercaja (aprovada amb 5 abstencions de Borges per la República i 7 a favor de Junts per les Borges).
 10. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria per import de 250.000 euros amb l'entitat Caixa d'Enginyers (aprovada amb 5 abstencions de Borges per la República i 7 a favor de Junts per les Borges).
 11. Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020.
 12. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 4rt trimestre de 2020.
 13. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al 4rt trimestre de 2020.
 14. Moció presentada per Borges per la República per la creació d'una Comissió Municipal per la revisió del nomenclàtor de les Borges Blanques en termes de gènere i de memòria històrica (aprovada per la unanimitat dels 12 regidors presents).
 15. Moció presentada per Borges per la República de suport a l'aprovació d'una Llei d'Amnistia (aprovada per la unanimitat dels 12 regidors presents).
 16. Moció presentada per Borges per la República sobre la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica (desestimada amb 5 vots a favor de Borges per la República i 7 en contra de Junts per les Borges).
 17. Moció presentada per Borges per la República per garantir el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs a la xarxa de serveis públics de salut de Catalunya (aprovada per la unanimitat dels 12 regidors presents).
 18. Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums Av. President Tarradellas, 24-32, de les Borges Blanques (aprovada per la unanimitat dels 12 regidors presents).
 19. Moció de Junts per les Borges d'adhesió al Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030 (aprovada per la unanimitat dels 12 regidors presents).
 20. Informe de les activitats dutes a terme per les regidories.
 21. Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia.
 22. Precs i preguntes.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa