Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Dimecres, 27 de març de 2013

Ple ordinari de l'Ajuntament de les Borges Blanques

El passat 27 de març va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques, que es va celebrar a les 21:30 hores a la Sala d'Actes de l'Ajuntament. L'ordre del dia de la sessió és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Resolució a les al·legacions presentades contra l'acord d'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovació de convenis urbanístics i del document tècnic que incorpora canvis respecte a l'aprovació inicial del POUM.
 3. Concertació d'operació de tresoreria a curt  termini amb el Banc de Sabadell SA.
 4. Bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres sol·licitat per la fundació col·legi Ntra. Sra. De Montserrat.
 5. Aprovació de l'annex al conveni marc per a la recollida de residus amb el Consell Comarcal de les Garrigues.
 6. Donar compte al Ple de l'informe trimestral corresponent al 2n. trimestre de 2012, sobre compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 7. Donar compte del decret d'alcaldia sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2012.
 8. Mocions:
  • Moció sobre l'exercici de la sobirania fiscal a l'Ajuntament de les Borges Blanques.
  • Declaració institucional sobre l'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
 9. Informe dels decrets dictats per l'alcaldia.
 10. Informes de l'equip de govern.
 11. Precs i preguntes.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa